niedziela, 24 lutego 2019

Katechezy dla dorosłych i młodzieży w naszej parafii

Jesteś dla mnie ważny! Przyjdź!

W tym roku obchodzimy 70-lecie istnienia naszej parafii.
16 IX 1949 roku Sługa Boży Stefan kardynał Wyszyński erygował naszą parafię.
Jesienią przeżyliśmy Misje parafialne, miały one nas wprowadzić w klimat odnowy wiary. Misje ogarnęły około 10 procent naszych parafian. W jeszcze słabszy sposób docieramy do nowych mieszkańców parafii . Wielu z nich wtapiając się w życie stolicy, buduje swoje życie bez wiary i wspólnoty Kościoła. Widać potrzebę stałych działań skierowanych do ludzi, którzy żyją już poza wspólnotą wiary. Odwiedzając parafian z wizytą duszpasterską, przygotowując dzieci do I Komunii, a także młodzież do bierzmowania odkrywamy, że procesy gubienia wiary są coraz bardziej widoczne również w naszej społeczności.
Już św. Jan Paweł II mówił o potrzebie nowej ewangelizacji. W encyklice “Redemptoris Missio” pisał, że istnieją liczne sytuacje, gdy całe kraje, lub grupy ochrzczonych utraciły sens żywej wiary.
Papież Benedykt XVI podkreślał, że nowa ewangelizacja jest procesem przekazywania wiary osobom, środowiskom, które kiedyś przyjęły chrzest, wyrastają z wiary chrześcijańskiej, ale tę wiarę z różnych przyczyn utraciły.
Obecnie nowa ewangelizacja musi się zmierzyć ze zjawiskiem dystansowania się od wiary, które przejawia się coraz bardziej w społeczeństwach i kulturach, które wydawały się być od wieków przeniknięte Ewangelią. Na religijny wymiar życia ludzkiego wpłynęły bowiem postęp nauki i techniki, poszerzanie się możliwości życia i przestrzeni wolności indywidualnej, głębokie przemiany gospodarcze, zjawisko migracji oraz mieszanie się ludów i kultur./M. Przeciszewski/
Odkryciem Soboru, była sprawa powrotu do katechumenatu. Katechumenat w starożytnym Kościele był źródłem świeżości wiary przeżywanej we wspólnocie. Dzisiaj, gdy rodzinom coraz trudniej przeżywać więź wiary i miłości, rodzi się potrzeba małych wspólnot, w których będziemy przeżywać Ewangelię i formować się poprzez doświadczenie grupy ludzi. We wspólnocie możemy doświadczyć bliskości i otwartości serc. Wspólnota pozwala dojrzewać naszej wierze i formować jej misyjny dynamizm. "Prawdziwej  radości nie dają rzeczy, posiadanie, nie! Rodzi się ona ze spotkania, z relacji z innymi, rodzi się z poczucia, że jest się akceptowanym, rozumianym, kochanym, i z akceptowania, rozumienia i kochania; i nie z powodu chwilowego zainteresowania, ale dlatego, że inny, inna jest osobą. Radość rodzi się z bezinteresownego spotkania! Kiedy ktoś mówi: «Jesteś dla mnie ważny», niekoniecznie słowami. " /pp. Franciszek/
Papież Franciszek mówi w Evangelii Gaudium o potrzebie duszpasterskiego nawrócenia, aby wspólnoty wyszły ku światu głosić Ewangelię, dlatego w tym roku do naszych domów wyszły osoby z zaproszeniem na katechezy. Te katechezy zmieniły ich życie i ożywiły w nich ziarno chrztu, dziś owocuje ono w ich życiu zapałem w niesieniu Dobrej Nowiny.

Zapraszam na katechezy dla dorosłych i młodzieży. Rozpoczną się one 3 marca zaproszeniami na każdej Mszy św., które skierują do nas małżeństwa z Drogi Neokatechumenalnej i katechezą wieczorem o godz. 19.00. Kolejne spotkania odbywać się będą w poniedziałki i czwartki o godz. 20.00 w Wieczerniku.
Katechezy kerygmatyczne, niosą przesłanie i są wydarzeniem, które pozwoli nam przeżyć moc wiary, odebrać powiew Ducha świętego. Duch Święty jest darem Chrystusa Zmartwychwstałego, by budować więź wiary we wspólnocie Kościoła. W małej wspólnocie jeszcze bardziej możesz przeżyć obecność Jezusa w Twoim życiu, będziesz mógł jej doświadczyć.
W Panamie papież Franciszek powiedział do młodzieży: Bóg nigdy nas nie porzuca, nigdy nie przestaje nam przebaczać. Jezus mówi dziś: jesteś dla mnie ważny.
Jesteś dla mnie ważny! Przyjdź!
Wasz proboszcz Robert Furman.


Brak komentarzy:

Prześlij komentarz